<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1542164732782740182\x26blogName\x3dA+Z+U+R+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/\x26vt\x3d-1678242084661114700', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
assalamualaikum

welcome,i'm azura..19..johorean..
nice to meet you..+ follow | Email | twitter | Facebook
Home | Dashboard
Friends:

chitchat:Google + followerrecent update :
5 pasangan paling pelik/unik di dunia
written on Friday, 13 December 2013 @ 08:25 ✈

assalamualaikum..

1.pasangan kahwin termuda
Jayla Cooper berusia 9 tahun tidak mempunyai waktu yang lama untuk berkahwin kerana terpaksa berjuang melawan maut akibat leukemia.Dia menyukai temannya Jose Griggs yang berusia 7 tahun..mereka berkahwin pada februari 2009..namun Jayla menghabuskan nafas terakhir pada april 2009..


2.perbezaan tinggi
Fabien Pretou dilahirkan dengan ketinggian 188.5cm berkahwin dengan Natalie Lucius yang 2 tahun lebih tua daripadanya..Natalie berketinggian hanya 94cm sekali gus tergolong dalam kumpulan wanita bertubuh mungil..mereka berkahwin pada 14 april 1990 dan dikurniakan anak..


3.jarak muda
Ahmed muhamed Dor berusia 112 tahun,sudah berstatus datuk,berkahwin dengan remaja perempuan,Safia Abdulleh berusia 17 tahun..Ahmed mengaku mencintai gadis itu sejak lahir dan sanggup menunggu hingga Safia cukup umur.4.terpisah 60 tahun
60 tahun lalu,Boris dan Anna kozlov bernikah hanya beberapa hari sebelum Boris diarahkan belayar kerana kerjayanya sebagai tentera..namun ketika kembali,Anna dan keluarganya telah diasingkan ke siberia ketika berlangsungnya pemerintahan Stalin..tidak pernah bertemu lagi sehinggalah 60 tahun kemudian..


5.pasangan terpendek
Douglas Maistre Breger da Silva berketinggian hanya 90cm..dan Claudia Pereira Rocha pula berketinggian 93cm,kedua-duanya berasal dari Brazil..berkahwin pada 27 oktober 1998 di Curitiba,Brazil..

sumber:metro

0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life