<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1542164732782740182\x26blogName\x3dA+Z+U+R+A\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://pastelover.blogspot.com/\x26vt\x3d-1678242084661114700', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
assalamualaikum

welcome,i'm azura..19..johorean..
nice to meet you..+ follow | Email | twitter | Facebook
Home | Dashboard
Friends:

chitchat:Google + followerrecent update :
ciri-ciri sahabat sejati
written on Friday, 13 December 2013 @ 07:48 ✈

assalamualaikum..


1.hargai detik bersama
selalu menghargai detik bersama sahabat,agar die sentiase rasa dirinya dihargai dan diingati..jika ingin mereka hargai anda,perlulah bermula dengan diri sendiri..

2.ikhlas hati
ikhlas berkawan dengannya tanpa mengira status mereka..anak orang kaya atau miskin..tidak mengambil kesempatan di atas kelemahan mereka..

3.berikan sokongan
sentiasa berada di belakang mereka tatkala dia berasa sedih atau kehilangan..sokongan dan nasihat kunci utama..

4.tak pentingkan diri sendiri
jangan lari ketika dia dalam kesusahan dan hanya bergelak bersama tatkala dia berada dalam kesenangan..

5.ingat tarikh-tarikh penting
seorang sahabat yang baik akan mengingati peristiwa-peristiwa penting dalam hidup sahabatnya..seperti tarikh lahirnya..

6.pelawa datang ke rumah
ajak dia datang ke rumah..perkenalkan kepada ibu bapa kita..barulah mereka tau bahawa dirinya betul-betul dihargai sebagai seorang sahabat..

7.tidak burukkan nama baik sahabat
semua orang mempunyai kelemahan mereka sendiri..jadi tutuplah aib mereka seperti mana dia menutup aib anda di hadapan orang lain..

8.pendengar setia
jadilah pendengar setia tidak kira ketika dia hendak meluahkan berita gembira atau sedih...

9.tak minta balasan
jangan mengungkit ketika anda telah menolongnya dengan meminta balasan yang sama..ikhlaskan lah..

10.kongsi hobi
berkongsi minat yang sama dapat merapatkan lagi hubungan persahabatan antara kita..selain dapat bertukar topik,kita dapat menambah pengetahuan..


p/s:sorry kalau zura tak dapat jadi semua tu..T_T

sumber:metro


0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life